نویسنده = محمد ابراهیم فراشیانی
تعداد مقالات: 1
1. اثرات مخرب کودهای شیمیایی بر طبیعت و موجودات زنده

دوره 4، شماره 66، زمستان 1398، صفحه 61-68

محمد ابراهیم فراشیانی؛ مرضیه علینژاد؛ سیده معصومه زمانی