اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر مهناز مظاهری اسدی

دکتری بیوتکنولوژی استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

mxmazaheriassadiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهناز مظاهری اسدی

دکتری بیوتکنولوژی استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

mxmazaheriassadiyahoo.com

دکتر ندا سلطانی

دکتری زیست شناسی گیاهی استاد پژوهشکده علوم پایه کاربردی

soltani6yahoo.com

دکتر حمید راشدی

دکتری مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی دانشیار دانشگاه تهران

hrashediut.ac.ir

دکتر ناصر مهردادی

مهندسی عمران محیط زیست استاد دانشگاه تهران

mehrdadiut.ac.ir

دکتر حسین ذوالقرنین

دکتری بیولوژی مولکولی استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

zolgharneinkmsu.ac.ir

دکتر احمدرضا یاوری

دکتری محیط زیست کوهستان دانشیار دانشگاه تهران

ayavariut.ac.ir

دکتر سیدعلی جوزی

دکتری محیط زیست استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

sajoziyahoo.com

دکتر فراهم احمد زاده

دکتری تنوع زیستی مولکولی و اکوسیستم های خشکی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

f_ahmadzadesbu.ac.ir

دکتر جلیل بادام فیروز

دکتری اقتصاد محیط زیست استادیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

badamrcesd.ac.ir

دکتر اردوان زرندیان

دکتری برنامه ریزی محیط زیست استادیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

azarandiangmail.com

دکتر منا ایزدیان

دکتری زیست شناسی جانوران دریا استادیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

izadian.monagmail.com

مدیر مسئول

دکتر جلیل بادام فیروز

دکتری اقتصاد محیط زیست رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

badamrcesd.ac.ir
021- 88233271

مدیر اجرایی

دکتر اردوان زرندیان

دکتری مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

azarandianrcesd.ac.ir
021- 88233260- 61

مدیر داخلی

دکتر منا ایزدیان

دکتری زیست شناسی جانوران دریا عضو هیات علمی گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

izadian.monagmail.com
021- 88233260- 61