اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جلیل بادام فیروز

دکتری اقتصاد محیط زیست رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

badamatrcesd.ac.ir
021- 88233271

سردبیر

مهناز مظاهری اسدی

استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

mxmazaheriassadiatyahoo.com

مدیر اجرایی

اردوان زرندیان

دکتری مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

azarandianatrcesd.ac.ir
021- 88233260- 61

مدیر داخلی

منا ایزدیان

دکتری بیولوژی جانوران دریا عضو هیات علمی گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

izadian.monaatgmail.com
021- 88233260- 61

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید جلال الدین شایگان سالک

دکتری مهندسی بیوتکنولوژی استاد دانشگاه صنعتی شریف

shayeganatsharif.edu

دکتر مجید عباسپور طهرانی

دکتری مهندسی سیستمهای محیط استاد دانشگاه صنعتی شریف

abbporatsharif.edu

دکتر مهناز مظاهری اسدی

استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

mxmazaheriassadiatyahoo.com

دکتر ناصر مهردادی

دکتری عمران- محیط زیست استاد دانشگاه تهران

mehrdadiatut.ac.ir

دکتر حمید راشدی

دکتری مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی دانشیار دانشگاه تهران

hrashediatut.ac.ir

دکتر پروین فرشچی

دکتری مدیریت و علوم دریایی و شیلاتی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

parvinfarshchiatgmail.com

دکتر جلیل بادام فیروز

دکتری اقتصاد محیط زیست استادیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

badamatrcesd.ac.ir