دوره و شماره: دوره 3، شماره 60، تابستان 1397 
6. بررسی فون پرندگان پناهگاه حیات وحش یخاب در استان اصفهان

صفحه 73-89

میلاد لطیفی؛ علیرضا رادان؛ مینو مشتاقی؛ مسیب صدری