دوره و شماره: دوره 4، شماره 66، زمستان 1398 
5. اثرات مخرب کودهای شیمیایی بر طبیعت و موجودات زنده

صفحه 61-68

محمد ابراهیم فراشیانی؛ مرضیه علینژاد؛ سیده معصومه زمانی