دوره و شماره: دوره 4، شماره 65، پاییز 1398 
2. بررسی عملکرد زیست محیطی در صنعت سیمان

صفحه 15-26

احمدرضا رفیعی شهرکی؛ محمدرضا قاسمی