دوره و شماره: دوره 4، شماره 65، پاییز 1398 
2. بررسی عملکرد زیست محیطی در صنعت سیمان

صفحه 9-16

احمدرضا رفیعی شهرکی؛ محمدرضا قاسمی