دوره و شماره: دوره 4، شماره 64، تابستان 1398 
6. بررسی صفات رویشی گونه‌های سوزنی‌برگ تحت آبیاری با پلیمر جاذب رطوبت در پارک جنگلی ساوه

صفحه 59-72

غلامرضا گودرزی؛ فاطمه احمدلو؛ علی فرمهینی فراهانی؛ ضیاء آزدو