بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ج

چ

 • چهرآذر، یحیی [1] گروه مدیریت برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، ایران
 • چهرآذر، فائزه [1] گروه آموزش محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ح

 • حاتمی منش، مسعود [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
 • حیادخت، سونا [1] گروه محیط زیست،دانشکده علوم و فنون دریایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • حیدری، سمیه [1] کارشناس محیط زیست شهرداری کرج
 • حق شناس، آرش [1] پژوهشکده میگوی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، صندوق پستی: 1374

خ

ذ

 • ذکریاپور، فاطمه [2] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران، صندوق پستی: 19395-1495

ر

 • ریاحی، حمیدرضا [1] گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • رادان، علیرضا [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، ایران
 • رضایی، محمدرضا [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • رضایان، سحر [1] گروه محیط زیست، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد، شاهرود، ایران
 • رضائیان، سیاوش [1] گروه محیط زیست،دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد، تهران، ایران

ز

 • زرندیان، اردوان [1] گروه ارزیابی و مخاطرات محیط‌ زیست پژوهشکده محیط‌ زیست و توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیط‌ زیست

س

ش

ص

ض

ع

ف

ق

ک

گ

ل

 • لطیفی، میلاد [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، ایران

م

ن

 • ناصحی، محمد [2] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران، صندوق پستی: 19395-1495
 • ناهیدی امیرخیز، محمدرضا [1] گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز، ایران
 • نوری، علیرضا [1] گروه مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی ، بجنورد، ایران

و

 • وفایی نژاد، اعظم [1] گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ی

R

 • Rahimian، Mohsen [1] کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی تهران