بر اساس نویسندگان

آ

 • آریانا، محمد [1] راهنمایی‌و‌رانندگی تهران بزرگ، تهران، ایران
 • آزدو، ضیاء [1] بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران

ا

 • ابراهیمی، سید عباس [1] گروه بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • احمدلو، فاطمه [1] مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • احمدی ندوشن، مژگان [1] گروه محیط زیست، مرکز تحقیقات پسماند و پساب، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • ادیب طالقانی، دانیال [1] گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
 • اکبرپور، حمیدرضا [1] گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
 • اکبری گلزار، مهدی [1] گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • امیدی، مرجان [1] گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • امیری، محمد جواد [1] گروه مدیریت برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • امینی، ملیحه [1] گروه محیط زیست. دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه جیرفت. ایران

ب

پ

ت

 • تاجی، رویا [1] گروه محیط زیست، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • ترابی، حسن [1] گروه مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی و رباتیک، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

ج

چ

 • چهرآذر، فائزه [1] گروه آموزش محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • چهرآذر، یحیی [1] گروه مدیریت برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، ایران

ح

 • حاتمی منش، مسعود [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
 • حسنی مقدم، حسن [1] گروه سنجش از دور، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • حق شناس، آرش [1] پژوهشکده میگوی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، صندوق پستی: 1374
 • حیادخت، سونا [1] گروه محیط زیست،دانشکده علوم و فنون دریایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • حیدری، سمیه [1] کارشناس محیط زیست شهرداری کرج

خ

د

 • دامغانیان، حسین [1] گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

ذ

 • ذکریاپور، فاطمه [2] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران، صندوق پستی: 19395-1495
 • ذوالفقاری، قاسم [1] گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

ر

 • رادان، علیرضا [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، ایران
 • رستگار، عباسعلی [1] گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • رستگاری، محمد [1] معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران
 • رضائیان، سیاوش [1] گروه محیط زیست،دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد، تهران، ایران
 • رضایان، سحر [1] گروه محیط زیست، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد، شاهرود، ایران
 • رضایی، محمدرضا [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • رفیعی شهرکی، احمدرضا [1] گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی(ره)، اصفهان، ایران
 • ریاحی، حمیدرضا [1] گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

ز

 • زرندیان، اردوان [1] گروه ارزیابی و مخاطرات محیط‌ زیست پژوهشکده محیط‌ زیست و توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیط‌ زیست

س

ش

ص

ض

ع

ف

 • فرمهینی فراهانی، علی [1] بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران
 • فرهادی، راضیه [1] گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • فنی، زهره [2] دانشگاه شهید بهشتی
 • فنی، زهره [1] دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • فیضی، علیرضا [1] گروه محیط زیست،دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد، تهران، ایران

ق

ک

 • کارگر، مهدی [1] گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • کامرانی، احسان [1] گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • کشاورز، محمد [1] گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • کمیلی، سمانه [1] گروه محیط زیست، پژوهشگاه نیرو
 • کوشا، الهام [1] کارشناس بهداشت محیط

گ

ل

 • لطیفی، میلاد [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، ایران

م

ن

 • ناصحی، محمد [2] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران، صندوق پستی: 19395-1495
 • ناهیدی امیرخیز، محمدرضا [1] گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز، ایران
 • نوری، علیرضا [1] گروه مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی ، بجنورد، ایران

و

 • وفایی نژاد، اعظم [1] گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ه

ی

R

 • Rahimian، Mohsen [1] کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی تهران