تحلیل طرح‌های پاسخگویی به معضلات محیط زیستی شهرهای مدرن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

حرکت به سمت پایداری و سیاست‌های توسعه پایدار همواره یکی از پاسخ‌های اساسی به معضلات محیط زیستی بوده‌است که دولت‌های مختلف، با وضع و تنظیم آن ها تلاش در کاهش مشکلات جامعه خود را داشته اند. این سیاست‌ها عموما ساختارهای کلی گوناگون و حتی متفاوتی با یکدیگر دارند که با توجه به نیازها، معضلات و موقعیت جغرافیایی متفاوت است.در این پژوهش سعی داریم با بررسی منشورهای عمومی و بررسی موردی شهرهای موفق در زمینه پایداری، الگویی جامع در این راستا ارائه دهیم. در همین جهت پس از بررسی منشورهای عمومی توسعه پایدار، شهرهایی به عنوان الگوهای سیاست های خاص در راستای پایداری در نظر گرفته شدند. سئول به عنوان شهری که از طریق بهینه سازی فضاهای خرد شهری به توسعه شهری پایدار دست یافت، بارسلونا با بهبود سیاست‌های حمل و نقل و تردد شهری، کپنهاگ با سیاست‌های کاهش استفاده از خودروهای شخصی به کمک افزایش فرهنگ دوچرخه‌سواری و حمل و نقل عمومی، کورتیبا به وسیله بهبود پلان کلی شهر، ونکوور با برنامه ریزی مرحله‌ای از لحاظ زمانی و پورتلند با برنامه‌ریزی منطقه‌ای و سیاست‌های توسعه ای بر اساس لبه‌های رشد شهر، انتخاب شدند.در آخر، با در نظر گرفتن تمام موارد فوق به این نتیجه خواهیم رسید که این اقدامات به دو دسته عمومی و متناسب با بستر تقسیم می‌شوند، که با تحلیل بسترهای متفاوت و امکانات موجود در دیگر سرزمین‌ها، بسیاری از این روش‌ها قابل تعمیم به دیگر بسترها هستند.

کلیدواژه‌ها


AboElata, A. A. A. (2017). Study the Vegetation as Urban Strategy to Mitigate Urban Heat Island in Mega City Cairo. Procedia Environmental Sciences, 37, 386–395.https://doi.org/10.1016/j.proenv.2017.03.004
Arnfield, A. J. (2003). Two decades of urban climate research: a review of turbulence, exchanges of energy and water, and the urban heat island. International Journal of Climatology, 23(1), 1–26. https://doi.org/10.1002/joc.859
Bac, A. (2014). Sustainable development of the city on the example of Vancouver. Ecological Questions, 19(October 2013), 83–90.http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2014.009
Beall, J. (2009). Brown Agenda. International Encyclopedia of Human Geography, 355–361. https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00079-1
Bond, S. (2017). CITY OF BARCELONA.https://www.sustainalytics.com/wp-content/uploads/2017/12/City-of-Barcelona-Sustainability-Bond_second_opinion_Sustainalytics_Final.pdf
European Commission. (2013). Barcelona ’ s Urban Mobility Plan: Towards a More Sustainable City Model, (December), 2013–2016. Retrieved from http://www.electraproject.eu/attachments/article/115/BCNecologia 1st e-article.pdf
Fuller, R. (2015). Brown Agenda. Santa Monica Press.http://santamonicapress.com/the-brown-agenda-my-mission-to-clean-up-the-worlds-most-life-threatening-pollution-2/
Grace, J., Berninger, F., & Nagy, L. (2002). Impacts of climate change on the tree line. Annals of Botany, 90(4), 537–544. https://doi.org/10.1093/AOB/MCF222
Kennedy, C., Cuddihy, J., & Engel-Yan, J. (2007). The Changing Metabolism of Cities. Journal of Industrial Ecology, 11(2), 43–59. https://doi.org/10.1162/jie.2007.1107
Kwang-ik, B. (2008). A Low-Carbon Green City Project in Korea Table of contents. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNGC/UNPAN041663.pdf
Liu, H. L., & Shen, Y. S. (2014). The impact of green space changes on air pollution and microclimates: A case study of the taipei metropolitan area. Sustainability (Switzerland), 6(12), 8827–8855. https://doi.org/10.3390/su6128827
Lukzak, R. (2017). Geography IB Course IB2 : Urban Environments– Case Studies.
Macedo, J. (2013). Planning a Sustainable City. Journal of Planning History, 12(4), 334–353. https://doi.org/10.1177/1538513213482093
Pataki, D. E. (2015). Grand challenges in urban ecology. Frontiers in Ecology and Evolution, 3, 57. https://doi.org/10.3389/fevo.2015.00057
Priyadarsini, R. (2009). Urban heat island and its impact on building energy consumption. Advances in Building Energy Research, 3(1), 261–270. https://doi.org/10.3763/aber.2009.0310
Richardson, H. W., & Gordon, P. (2001). SUSTAINABLE PORTLAND? A CRITIQUE, AND THE LOS ANGELES. In ACSP Conference. https://www.taylorfrancis.com/books/9781315235905/chapters/10.4324%2F9781315235905-8
RIZWAN, A. M., DENNIS, L. Y. C., & LIU, C. (2008). A review on the generation, determination and mitigation of Urban Heat Island. Journal of Environmental Sciences, 20(1), 120–128. https://doi.org/10.1016/S1001-0742(08)60019-4
Sierra-Vargas, M. P., & Teran, L. M. (2012). Air pollution: impact and prevention. Respirology (Carlton, Vic.), 17(7), 1031–1038. https://doi.org/10.1111/j.1440-1843.2012.02213.x
Song, Y. (2011). Ecological City and Urban Sustainable Development. Procedia Engineering, 21, 142–146. https://doi.org/10.1016/J.PROENG.2011.11.1997
Vardoulakis, S., Dear, K., & Wilkinson, P. (2016). Challenges and Opportunities for Urban Environmental Health and Sustainability: the HEALTHY-POLIS initiative. Environmental Health, 15(S1), S30. https://doi.org/10.1186/s12940-016-0096-1
Weiland, U., Richter, M., & Kasperidus, H. D. (2005). Environmental management and planning in urban regions - are there differences between growth and shrinkage? Sustainable Development and Planning Ii, Vols 1 and 2, 84, 441–450.https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/SPD05/SPD05043FU1.pdf
Yang, L., Qian, F., Song, D. X., & Zheng, K. J. (2016). Research on Urban Heat-Island Effect. In Procedia Engineering (Vol. 169, pp. 11–18). Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.10.002
Zander, K. K., Botzen, W. J. W., Oppermann, E., Kjellstrom, T., & Garnett, S. T. (2015). Heat stress causes substantial labour productivity loss in Australia. Nature Climate Change, 5(7), 647–651. https://doi.org/10.1038/nclimate2623