ارائه چهارچوب مفهومی ارزش گذاری اقتصادی و برآورد هزینه خسارات وارد بر خدمات زیست بومی تالاب های ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه علمی اقتصاد محیط زیست، پژوهشکده محیطزیست و توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیطزیست، تهران، ایران

2 گروه علمی اقتصاد محیط زیست، پژوهشکده محیطزیست و توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیطزیست، تهران، ایران

چکیده

ارزش­گذاری تالاب ابزار مهمی در دست مدیران و تصمیم‌گیران محیط­زیستی برای توجیه هزینه­های عمومی فعالیت­های حفاظتی و مدیریت تالاب است. در حال حاضر سیاستگذاران و برنامه ریزان، جعبه ابزارهای مناسب با دسترسی آسانی را برای ارزیابی ارزش اقتصادی اکوسیستم های تالاب در اختیار ندارند  بدیهی است که استناد به مقادیر کمی و ریالی در بیان ارزش هر منبع، ابزاری کارا و مؤثر در جهت توجیه اهداف توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست خواهد بود و این مهم با در دست داشتن الگوی راهنمای مشخص امکان پذیر می­باشد.  ارزش­گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم ابزاری مفید، به منظور پشتیبانی از تصمیم گیری در خصوص مدیریت اکوسیستم می­باشد و به تصمیم­گیران در جهت حفاظت بیشتر و مؤثرتر اکوسیستم کمک می­کند. برآورد ارزش ها و هزینه خسارات زیست محیطی اکوسیستم تالابی می­تواند در حفظ ارزشها و جلوگیری از تخریب آن مثمرثمر واقع گردد. مطالعه حاضر با هدف ایجاد یکپارچه سازی در بحث ارزشگذاری و برآورد هزینه خسارات زیست محیطی  تالابها به عنوان بخشی از فرآیند تعیین ارزش اقتصادی منابع طبیعی میباشد. وجود الگو و راهنمایی پایه و کاربردی در حوزه ارزش گذاری تالاب میتواند کاربران علاقه مند را در خصوص شناسایی ارزشها، انتخاب فنون ارزشگذاری متناسب با هر ارزش و به طور کل، هدایت در مسیر صحیح ارزش­گذاری کالاها و خدمات و نیز در اعمال سیاستهای مدیریتی و اجرایی منطبق با توسعه پایدار یاری نماید. هدف اصلی این مطالعه آن است که با استفاده از یک چهارچوب مفهومی، نحوه برآورد ارزش ها و هزینه های زیست محیطی خدمات زیست بومی تالاب ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها