نویسنده = متانی، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل زیست محیطی پایدار در صنعت گاز ایران با تاکید بر روش آمیخته اکتشافی

دوره 5، شماره 67، بهار 1399، صفحه 31-50

محمد بابایی؛ اسدالله مهرآرا؛ مهرداد متانی؛ محمدرضا باقرزاده