نویسنده = محمد ابراهیمی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر عملکرد صادرات خاویار ایران

دوره 4، شماره 66، زمستان 1398، صفحه 45-57

محمد ابراهیمی نژاد