نویسنده = فیض عارفی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش های شهروندی بر کارکنان شهرداری بجنورد و تاثیرات آن بر مسئولیت پذیری اجتماعی و مهارت های اجتماعی و زیست محیطی

دوره 4، شماره 66، زمستان 1398، صفحه 1-16

محبوبه سلیمان پورعمران؛ مجید فیض عارفی؛ شیما محمدزاده؛ حمیدرضا سوداگر