نویسنده = رضائیان، سیاوش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش مشارکت شهروندان در حفاظت از محیط زیست شهری (مطالعه موردی: منطقه ۹ شهرداری تهران)

دوره 3، شماره 62، زمستان 1397، صفحه 59-70

سیاوش رضائیان؛ سید علی جوزی؛ سعید ملماسی