شماره جاری: دوره 5، شماره 68، تابستان 1399 

3. فواید و مخاطرات محصولات تراریخته: آگاهی بخشی

صفحه 29-42

جلیل بادام فیروز؛ منا ایزدیان؛ فرهاد حسینی طایفه