شماره جاری: دوره 5، شماره 67، بهار 1399 

3. طراحی مدل زیست محیطی پایدار در صنعت گاز ایران با تاکید بر روش آمیخته اکتشافی

صفحه 27-44

محمد بابایی؛ اسدالله مهرآرا؛ مهرداد متانی؛ محمدرضا باقرزاده