شماره جاری: دوره 4، شماره 66، زمستان 1398 

5. اثرات مخرب کودهای شیمیایی بر طبیعت و موجودات زنده

صفحه 58-64

محمد ابراهیم فراشیانی؛ مرضیه علینژاد؛ سیده معصومه زمانی